Skip to content

Internationalt aktion ved NATO topmødet i maj i Bruxelles

Opfodring til international handling mod NATO topmødet i Bruxelles maj 2017

Mennesker først, ikke krig!

Appel vedtaget ved det andet internationale forberedende møde om aktion mod NATO topmødet den 24/25 maj 2017 i Bruxelles.

Dette års NATO topmøde bliver USA’s præsident Trumps første. Det bliver holdt i maj i NATO’s splitnye hovedkvarter i Bruxelles, en by der er vært både for NATO og EU – to institutioner, der samarbejder tæt om deres militærpolitik.

NATO og dets medlemsstater deltager i illegale krige og militære interventioner, fra Jugoslavien til Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien, Middelhavet og det Indiske Ocean. De bidrager massivt til international ustabilitet, og nærer våbenkapløbet og militariseringen. NATO er stadig bundet til den største trussel for menneskeheden: atomvåben.

Fra topmøde til topmøde forlænger, styrker og udvider NATO politikken for krig og dominans.

Og verden viser os konsekvenserne: hele lande er ødelagt, millioner er blevet flygtninge, der står overfor rædselsfulde lidelser og død; miløkatastrofer; øget voldelig ekstremisme og terrorisme; militære spændinger og konfrontation; atomvåbenspredning og en øget risiko for atomkrig.

Som svar på disse rystende konsekvenser fortsætter NATO med mere militær og krig:

<![if !supportLists]>·      <![endif]>Alle NATO medlemsstater skal øge deres militærbudget til 2% af BNP. I en tid med økonomisk krise og nedskæringer er det at stjæle flere penge fra budgetterne til sociale ydelser, undervisning, retsvæsen, international udvikling og miljøbeskyttelse – alt sammen nødvendigt for at skabe en mere fredelig og stabil verden.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO medlemslandene skal bruge 20% af forsvarsbudgettet på militær udrustning: krigsskibe, kampfly, droner, bomber, teknologi mm. Den magtfulde våbenlobby gnider sig i hænderne i forventning. Ved at opskrue våbenkapløbet lader NATO hånt om de diplomatiske mekanismer for konfliktløsning.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO eskalerer spændingen til Rusland, udstationerer tropper og våben ved grænsen og installerer et missilforsvarssystem. Alt dette øger udviklingen af militarisering og forhindrer oprettelsen af fredelige relationer og forståelse til gensidig fordel.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO og medlemsstaterne mangedobler interventioner udenfor eget territorium og forøger deres tilstedeværelse gennem verdensomspændende partnerskaber og “koalitioner af de villige”. De forøger deres økonomiske, politiske og militære dominans, i stedet for at investere politisk og økonomisk i FN for at opnå dets mål om en fredelig og sikker verden.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO forlænger og forøger sin atompolitik som den højeste “garanti” for de allieredes sikkerhed, på trods af det faktum, at flertallet af lande i verden forhandler en traktat for forbud mod atomvåben. Imens bliver USA’s atomvåben i Europa moderniseret – i ly af NATO – for mange gange 10 milliarder dollars.

 

Vi ønsker ikke militarisering af EU eller skabelsen af en europæisk supermagt, som det i stigende grad fremføres af EU’s ledelse. At lukke Europas grænser militært er ikke svaret på migrationsudfordringerne. Flygtninge er velkomne.

NATO er verdens mest aggressive krigsmaskine. Vi har tvingende nødvendigt brug for verdensfred og bæredygtig udvikling. Vi opfordrer alle fredselskende mennesker og organisationer til at tilslutte sig protesterne mod NATO topmødet, i Bruxelles og verden over. Lad os lægge pres på vores regeringer for at investere i social velfærd, ikke i krig.

Vores krav til regeringerne er klart: Vi må forlade NATO og NATO skal opløses.

 

Posted on February 12, 2017 by tine

This appeal was agreed by the 2nd international preparatory meeting for actions against the NATO summit 24/25 May 2017 in Brussels.

Call for international actions against the NATO Summit, Brussels May 2017

Put people first, not war!

This year’s NATO summit will be US President Donald Trump’s first. It will be held in May at NATO’s brand new headquarters in Brussels, a city that hosts both NATO and the European Union – two institutions that co-operate closely on their military policies.

NATO and its member states participate in illegal wars and military interventions, from Yugoslavia to Afghanistan, Libya, Iraq, Syria, the Mediterranean Sea and the Indian Ocean. They contribute massively to international instability, fuelling the arms race and militarization. NATO remains committed to humanity’s biggest threat: nuclear weapons.

From summit to summit, NATO perpetuates, enforces and extends its policy of war and domination.

And the world shows us the consequences: entire countries devastated; millions turned into refugees, facing terrible suffering and even death; environmental disaster; an increase in violent extremism and terrorism; military tension and confrontation; nuclear weapons proliferation and the increasing risk of a nuclear war.

And in response to these appalling consequences, NATO pursues yet more militarism and war:

<![if !supportLists]>·      <![endif]>All NATO member states are required to increase their military budgets, to 2% of GDP. At a time of economic crisis and austerity, that means stealing more money from social needs, education, justice, international development and environmental protection budgets – all of which are essential to build a more peaceful and stable world.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO member states will have to spend 20% of their defence budgets on military equipment: warships, war planes, drones, bombs, technology and more. The powerful armaments lobby rubs its hands in anticipation. By fuelling the arms race, NATO makes a mockery of diplomatic mechanisms for conflict resolution.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO is escalating tensions with Russia, deploying troops and weapons at its border and installing a missile defence system. All this boosts military development and prevents the construction of peaceful relations and mutually beneficial understanding.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO and its member states multiply interventions outside their territory and increase their presence through worldwide partnerships and ‘coalitions of the willing’. They enlarge their economic, political and military domination, instead of investing politically and financially in the UN to achieve its goal of a peaceful, secure world.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>NATO extends its nuclear policies as a supreme ‘guarantee’ for the allies’ security, notwithstanding the fact that the majority of countries in the world are negotiating a treaty to ban nuclear weapons. In the meantime, US nuclear weapons in Europe – under the guise of NATO – are being modernised at a cost of many tens of billions of dollars.

We don’t want EU militarisation or the creation of a European superpower, as increasingly promoted by the EU leadership. Military closure of European borders is not the answer to the challenges of migration. Refugees are welcome.

NATO is the world’s most aggressive war machine. We urgently need worldwide peace and sustainable development. We call on all peace-loving people and organizations to join the protests against the NATO Summit, in Brussels and worldwide. Let’s put pressure on our governments to invest in social welfare, not in war.

Our demand to our governments is clear: we must leave NATO and NATO must be dissolved.

 

Back To Top