Skip to content

STOPPA UPPRUSTNINGEN I NORDEN

1
STOPPA UPPRUSTNINGEN I NORDEN

Fred skapas med fredliga medel
Hela Norden rustas upp under ledning av Nato och faran för krig ökar. På Natos
försvarsministermöte i november 2017 fattades beslut som allvarligt hotar freden.
TVÅ NYA KOMMANDOCENTRALER UPPRÄTTAS
Ett atlantiskt centrum bildas för att Nato ska få kontroll över Atlanten och Arktis. I Norge
upprättas baser för US-marinen. Rygge flygplats vid Moss rustas upp för att bli bas för Natos
luftvapen i händelse av konflikt. På Island blev Keflavik 2016 militärbas för USA.
Ett logistiskt centrum ska säkra att Nato kan flytta sina styrkor runt i Europa. Nu blir också
infrastrukturen betraktad som militär och krigsförberedande. I samarbete med EU ska
transportnät, energinät, kommunikationer och lagar anpassas till krigssituation. Amerikanska
soldater på Arlanda i Stockholm varslar om denna utveckling.
SAMARBETET MED NATO HAR LETT TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I
FÖRSVARSPOLITIKEN
Norge, Danmark och Island är medlemmar i Nato sedan 1949 medan Sverige och Finland sedan
1994 ingår i Partnerskap för fred. Finland har dessutom sedan 2014 värdlandsavtal med Nato. I
maj 2016 ratificerade Sveriges riksdag sitt värdlandsavtal med Nato trots stort folkligt motstånd.
Utvidgningen av Natos verksamhet har de senaste åren skjutit fart både åt norr och öster och
ligger helt när ryska gränser. Det är en utveckling som ökar spänningen och faran för krig med
Ryssland.
Det nordiska militära samarbetet, Nordefco (Nordic Defence Cooperation), det nordisk-baltiska
samarbetet i NB8 och det militära samarbetet i Northern Group (som består av de nordiska
länderna, Storbritannien, Tyskland, Polen och Nederländerna) spelar en ökande roll och närmar
Sverige och Finland alltmer till Nato.
De nordiska länderna kan inte längre beskrivas som fredsnationer. Upprustningen i Norden och
samarbetet med Nato ökar risken för krig.
DET ETABLERAS FASTA BASER I NORDEN
De första stegen att etablera fasta militärbaser i Norge är tagna. 300 US marinsoldater är på plats
på Værnes nära Trondheim och i nästa steg ska det etableras en bas på Setermoen i Troms.
I Norge förhandslagras stora mängder militärt material för amerikanarna. Det ligger i stora
fjällgrottor i Tröndelag och vid fem flygplatser Andøya, Sola, Bodø, Evenes och Bardufoss.
Dessutom har det etablerats fasta träningsområden för brittiska soldater. USA-basen i Keflavik på
Island moderniseras. Det finns planer på att i Danmark, på flygstationen Skrydstrup på Jylland,
placera ett centralt tränings- och kommandocenter för samtliga nordeuropeiska F-35
stridsflygplan.
2
F-35 STRIDSFLYG OCH KÄRNVAPEN
De första F-35 stridsflygplanen har kommit till Norge och har fått bas på Ørlandet i Trøndelag.
Om få år blir sådana plan placerade i Danmark vid den tyska gränsen. Finland överväger att köpa
F-35 plan.
Med dessa flygplan har Norden fått ett offensivt vapen som kan frakta kärnvapen och
kryssningsrobotar. Längre räckvidd gör att dessa flyg kan nå mål långt inne i Ryssland. F-35 är
en del av Natos krigsflyg som leds av USA. Med en prislapp på många miljarder kronor är det
pengar som tas från människors välfärd.
Kärnvapnen moderniseras nu till oerhörda kostnader. Detta sker i USA, Ryssland och
Storbritannien. President Trump gav i januari 2017 försvarsministern Mattis direktiv för Nuclear
Posture Review, NPR. Det är världens farligaste dokument, som öppnar upp för kärnvapenkrig
genom att sänka kärnvapentröskeln. Man talar nu om att använda vapnen, detta såväl i USA som
i Ryssland.
USAs OCH NATOs RAKETFÖRSVAR INTEGRERAS I NORDENS MILITÄRAPPARAT
Norden blir en viktig del av Natos raketförsvar genom den nya Globus 3 radarn vid Vardø i
Finnmark. Den ska stå färdig år 2020. Den kommer att ge Norden en ledande roll. De nordiska
avtalen som ingicks i november 2017 innebär att information från Finland och Sverige blir
tillgänglig för Nato.
MILITARISERING AV ÖSTERSJÖN OCH BALTIKUM
Östersjön militariseras på flera områden. Sedan 2009 har USA/Nato och Sverige och Finland
årligen genomfört flyg- och flottövningar över Estland, Lettland och Litauen och i Östersjön.
Sverige har upprättat en militärbas på Gotland och Ålands historiska neutralitet är under press.
Danmark placerar en ny avlyssningsstation på Bornholm. Norge har i Hønefoss en stor station för
avlyssning av telefonsamtal och sociala medier.
Danmarks försvarsuppgörelse 2018 – 2023 planerar för upprustning vänd mot Östersjön,
Baltikum och Ryssland. Militärbudgeten ska öka med 20% eller 12,3 miljarder konor de närmaste
sex åren. Inköp av F-35 stridsflygplan är en del av detta. Danska fregatter utrustas med raketer
och radar och på längre sikt kanske också kärnvapenbärande kryssningsmissiler. Drönare
kommer att användas som vapen.
En fullt utbyggd styrka på 4 000 soldater inriktade på Baltikum upprättas. Danmark är utsedd
som plats där Nato-trupper ska samlas i händelse av krig med Ryssland. Det blir upprättat en
mobiliseringsstyrka på 20 000 soldater med ansvar för logistik.
Danmark har sänt upp en satellit som ska övervaka fartyg och flygtrafik i Arktis. Från 2018 blir
danska soldater permanent utplacerade i Estland.
3
SVERIGE OCH FINLAND ÖKAR SAMARBETET MED USA OCH NATO
Sverige och Finland har, som nämnts, ingått värdlandsavtal med USA. Det betyder att Nato –
efter inbjudan från värdlandet – kan öva, hot och föra krig mot tredje land från dessa länders territorium.
Finland har inbjudit USA till att år 2020 delta i en militärövning, den största någonsin i Finland.
Länderna har vartannat år sedan 2013 deltagit i Natoövningarna Arctic Challenge Exercise. Det
svenska värdlandsavtalet utnyttjas till militärövningar med Natoländer. Den hittills största
övningen, Aurora 17, hade deltagare från Sverige, USA, Finland, Norge, Frankrike, Danmark,
Estland och Litauen.
2014 utsågs Sverige och Finland tillsammans med Georgien, Jordanien och Australien till särskilt
värdefulla partners i Enhanced Opportunities Program (EOP). Det innebär rätt att sitta med vid
bordet vid Natos toppmöten.
Finland och Nato har inlett ett brett säkerhetssamarbete. I oktober 2017 öppnade Jens Stoltenberg
i Finland ett expertcentrum mot cyberhot (www.hybridcoe.fi).
Sverige medverkar i StratCom i Riga (Nato Strategic Communications Centre of Excellence). Det
är tydligt vem man ser som fiende. Detta är långt ifrån att ta tillvara kunskaper om god
konflikthantering.
Den 11 december 2017 beslutade Europeiska Unionens Råd att inrätta ett permanent strukturerat
samarbete på försvarsområdet (Permanent Structured Cooperation – PESCO). Syftet är att
gemensamt utveckla försvarskapacitet och investera i gemensamma projekt. Länderna förbinder
sig att upprusta. PESCO bidrar i hög grad till militariseringen av EU. 25 medlemsländer inklusive
Sverige och Finland deltar. Danmark har undantag från militärt samarbete med EU och deltar
därför inte. Norge är inte med i EU men i Nato.
I det strukturerade samarbetet ingår att varje medlemsland ska komma med egna förslag till
samarbete. Sverige ska bidra med Europeiskt test- och evalueringscenter i Vidsel. Det kommer
med all säkerhet att bidra till att alltfler länder kommer att testa vapen och genomföra övningar i
Norrbotten.
Vidsel testområde (North European Aerospace Test range, NEAT) ligger i Norrbotten. Det är
Europas största testområde för nya vapensystem, drönare, stridsflyg och rymdstyrda raketer.
Inom detta område har Israel och USA fått utveckla sina rymdstyrda vapensystem t ex drönare
som har använts vid Israels attacker mot Gaza. En lång rad stora stridsövningar har under senare
år genomförts i nordområdet.
Världens största nedladdningsstation från satelliter, Esrange, ligger utanför Kiruna. Den
tillhandahåller mot betalning foton av områden viktiga för de västallierades militär. Kiruna har
blivit en av de två Galileo-stationerna som ska avlyssna satelliter och reläkommandon från
markstationer.
Lerkil i Sverige har världens tredje största avlyssningsstation efter USA och Storbritannien.
4
UTNYTTJA KUNSKAPER OM KONFLIKTERS ORSAKER, DYNAMIK OCH
HANTERING
Idag domineras utrikes- och säkerhetspolitiken av makttänkande. Det gör att alla stater använder
sig av hot, avskräckning och olika typer av våld för att nå sina kortsiktiga nationella mål. I
slutändan kan det komma att leda till total ödeläggelse i kärnvapenkrig. Emellertid finns
kunskaper som inte utnyttjas. Sådana ligger till grund för FN-stadgan och diplomatisk medling.
Det handlar om att analysera konflikter utifrån alla parters perspektiv, att inte hota utan se
konflikter som gemensamma problem som ska lösas på ett respektfullt sätt. Det är viktigt att inte
skapa motsättningar. Fiendebilder motverkas.
Militariseringen bygger på människors rädsla. Upprustning leder till upprustning i en ond spiral
vilken leder till ofantliga kostnader – och ännu mer rädsla. Vi förordar dialog på alla nivåer,
ekonomiska och kulturella utbyten samt diplomatiska verktyg som ser till alla staters och
människors behov, ”gemensam, mänsklig säkerhet”.
Utnyttja kunskaper i god konflikthantering! Upprätthåll FN-stadgan som har undertecknats av
samtliga här inblandade stater. Stadgan föreskriver fredliga medel för konfliktlösning. Krig är
förbjudet utom till försvar mot angripare. Resurserna behövs till mänsklig välfärd, inte krig och
förödelse. Krigen leder till flyktingströmmar, till lidande och fler konflikter.
PROTESTERA MOT UPPRUSTNINGEN I NORDEN UNDER ÖVNINGEN
TRIDENT JUNCTURE I NORGE 2018
Norge ska 2018 vara värdland för en stor militärövning i Natos regi, Trident Juncture 18. Det ska
delta 35 000 soldater från 30 länder, 150 stridsflygplan och 70 fartyg.
Övningen ska förutom Norge omfatta Sverige, Finland, Island och Östersjön. Scenariet är att
Norden angrips av Ryssland. Vi måste gemensamt stå emot Natos krigsförberedelser. Vi måste
tillsammans protestera mot övningar och upprustning. Det är en upprustning som betalas av
folkens välfärd och som gör att vi alla hotas av ett vanvettigt kärnvapenkrig.
Vi stöder också uppmaningen att protestera i alla europeiska huvudstäder under Natotoppmötet
den 11 juli i år.

Se alla signatörer här

Back To Top